Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Mars 2022


Vad är GDPR? 

GDPR - eller Personuppgiftsförordningen - är den nya personuppgiftslagstiftningen som gäller i hela EU som ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig som registrerad användare bättre möjligheter att påverka vår hantering av dina data.


Vad innebär det för mig?

I korta ordalag innebär GDPR att du:

 • har rätt att få utförlig information om hur vi behandlar dina personliga data, vilket du finner i Integritetspolicyn nedan.
 • får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personliga data.
 • får bättre möjligheter att ta del av dina personliga data och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade.

Integritetspolicy

För Interlinked AB är det viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personliga data. Du ska kunna känna dig trygg med att vi har en korrekt och säker hantering och att vi inte behandlar dina personliga data på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande lagar om integritet, får personliga data endast hanteras för specifikt angivna syften. Dessutom måste det finnas en laglig grund för hanteringen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar personliga data, vilka personliga data vi behandlar, vilken laglig grund vi har för hanteringen, och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka hanteringen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du ska kontakta om du har frågor om vår hantering av dina personliga data samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Interlinked AB är personuppgiftsansvarig för den hantering som vi bestämmer över.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Är Interlinked AB personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

Vi är personuppgiftsansvariga för de personliga data som vi samlar in om dig som användare, t.ex. de uppgifter du själv väljer att spara i vårt system.


Vad är personliga data?

Personliga data är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk, levande person, t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller IP-adress.


Vad innebär en hantering av personliga data?

Allt vi gör med dina personliga data räknas som hantering. Det gäller oavsett om vi använder automatiska system eller manuell hantering. Exempel på vanliga hantering är att samla in, registrera, organisera, strukturera, lagra, bearbeta, överföra och radera.

Att endast läsa personliga data är också en hantering, som vi gör exempelvis om du kontaktar oss för att be om hjälp.


Vilka personuppgifter hanterar vi?

Webbplatsbesök

För tillfälliga besökare på vår hemsida behandlar vi inga personuppgifter. Inte ens din IP-adress lagras någonstans i våra system.

Registrerade publicister

För dig som väljer att registrera dig som publicist samlar vi in namn, kontaktuppgifter, bankkontoinformation samt information om dina aktiviteter i våra tekniska system.

Kontaktuppgifter är uppgifter som exempelvis adress, e-postadress och telefonnummer. Användaruppgifter är annan information som exempelvis dina webbadresser samt loggning av inloggning i kontrollpanelen samt ip-nummer. Personnummer och bankuppgifter (exempelvis bankkontonummer) är de uppgifter vi behöver för att betala ut ersättning, bokföring samt skatteunderlag.


Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få hantera dina personliga data, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med hanteringen. Personuppgifterna får därefter inte hanteras på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få hantera personuppgifter.

De hanteringar av personliga data som vi utför, stödjer vi på dessa rättsliga grunder med följande skäl:

Tillhandahålla våra tjänster

Vi hanterar dina personliga data i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund eller användare, för att fakturera/självfakturera dig, samt skicka utbetalning enligt avtal.

Personliga data: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkonto/clearing (eventuellt), information om F-skattesedel (eventuellt), relation med Cool Company och/eller Gigapay (eventuellt), loggning av din användning i Interlinked AB’s tekniska -system, information om samarbeten och ersättningar.

Personuppgiftsansvarig: Interlinked AB.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Annan kommunikation om tjänster

Vi hanterar personliga data i samband med annan kommunikation med dig, för att tillhandahålla dig information om underhåll, service, avtalsändringar och uppdateringar av vår tjänst. När du kontaktar vår support behandlar vi dina personliga data för att kunna hjälpa dig att använda tjänsten samt för att kunna hantera dina synpunkter och önskemål.

Personliga data: namn, e-postadress, telefonnummer samt den information du lämnar vid supportärenden eller andra ärenden.

Personuppgiftsansvarig: Interlinked AB.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Utveckling av tjänst

Vi hanterar personliga data för att förbättra och utveckla vårt erbjudande till dig och andra användare samt för att utveckla våra interna processer och system. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Personliga data: namn, användar-ID, IP-adress, information om din användning av Interlinked AB tekniska system, information om dina kanaler och samarbeten.

Personuppgiftsansvarig: Interlinked AB.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Efterlevnad av lagar

Interlinked AB hanterar dina personliga data i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som finns, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personliga data i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att lagligt kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Hur samlar vi in uppgifterna?

 • Vi samlar in personliga data i samband med att du blir användare hos oss genom att du själv lämnar dina uppgifter till oss genom något av vårt digitala gränssnitt, vår kontrollpanel.
 • Vi samlar in personliga data om dig när du kontaktar vår support i olika ärenden som rör tjänsten. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver e-post, eller genom att våra medarbetare noterar uppgifterna som du muntligen ger till oss.
 • Vi samlar in personliga data genom loggning av hur och när du använder våra tekniska system.
 • Vi samlar in data genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara dina personliga data längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig dina personliga data bara för att de är ”bra att ha”.

Eftersom de data som vi samlar in och som skapas när du använder vår tjänst behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

 • Kontaktuppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är användare hos oss och därefter i ytterligare 6 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personliga data i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, exempelvis bokföringssystemet, eftersom vi behöver spara dem längre där för att kunna uppfylla bokföringslagens krav (7 år från transaktionsdatum).
 • Ärendehistorik från dina kontakter med vår support raderas efter maximalt 12 månader efter att vi stängt ärendet, eller om du inte längre är användare hos oss.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personliga data med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar ut dina personliga data om detta inte krävs enligt lag eller krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan. Vi säljer aldrig dina personliga data vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer när det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster samt ge dig anpassad och relevant information.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen på uppdrag av Interlinked AB och enligt Interlinked AB’s instruktioner. När dina personliga data delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet eller användarvillkoren).

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personliga data och vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Myndigheter

Vid laglig förfrågan från brottsbekämpande myndigheter samt till polis lämnar vi alltid ut de uppgifter som behövs för utredning, inklusive relevanta personliga data. Vi lämnar dock aldrig ut annan personliga data än vad som behövs för utredningen.

Tjänsteleverantörer/tredje part

För dig som inte har eget registrerat företag lämnar vi ut din e-postadress till våra partners Cool Company och Gigapay för att de ska kunna tillhandahålla dig sina tjänster. I sådana fall är Cool Company respektive Gigapay personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till dem samt den personuppgiftsbehandling som tjänsterna kräver.


Hur skyddas uppgifterna?

Vi använder tekniska system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personliga data. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personliga data för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Bland annat lagras backup-data på krypterad lagringsmedia, överföring av personuppgifter sker alltid skyddad med kryptering av trafiken, endast de personer som behöver tillgång till personuppgifterna för att göra sitt jobb har tillgång till personuppgifterna, med mera.


Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personliga data. Den informationen får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personliga data, är du välkommen att kontakta vår support. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personliga data. Du kan exempelvis påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas. Interlinked AB uppfyller samtliga av krav i enlighet med personuppgiftsförordningen.

Tänk på att du som är användare hos Interlinked AB själv kan ändra dina uppgifter direkt när du är inloggad på ditt konto.


Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Interlinked AB använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, exempelvis med Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på Post- och telestyrelsens webbsida.


Personuppgiftsansvarig

Interlinked AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personliga data som hanteras under varumärket Interlinked. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.


Kontaktuppgifter

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du som är användare av våra tekniska system att få information på interlinked.se och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.


Kontakta Interlinked AB

support@interlinked.se
Interlinked AB
Klostergatan 23
70361 Örebro


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY.

Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Du har alltid rätt att ställa frågor och rikta klagomål även till tillsynsmyndigheten.